چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

کشوری

حیدری

جلالی

رمضانی

پیروزیان

نادی

 فولادی

عالم گیر

 

کشوری

اسکندری

 معماریان

سید نور

حیدری

نادی

راسخی

ترابی

قادری

 


 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 حیدری

 ترابی

کشوری

 سیدنور

اسمعیل پور

 

رمضانی

جلالی

اسکندری

مبارکی

 

 

 

 

 تلاش و پشتکار

 رمضانی

پیروزیان

معماریان

عالم گیر

 

 نجفیان

 چمانه

سبحان دوست

 

 

 

 نسیم دانایی

 قادری

 فولادی

نادی

کشوری

حیدری

رمضانی

معماریان

جلالی

 

جلالی

کشوری

 معماریان

 قادری

 فولادی

نادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

کشوری

مشهدی حاتم

حیدری

ترابی

سید نور

 

کشوری

جلالی

اسکندری

 معماری

سید نور

 نادی

کشوری

مشهدی حاتم

حیدری

جلالی

اسکندری

 

 

 

قادری

رمضانی

حیدری

کشوری

 

ترابی

 

سید نور

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 حیدری

 ترابی

کشوری

نجفیان

 

 سید نور

رمضانی

جلالی

 مبارکی

حیدری

سبحان دوست

 جلالی

معماری

 کشوری

اسماعیلی

آقادایی

نادی

حیدری

قادری

اسکندری

 

 تلاش و پشتکار

 حسنی

اسدی نیا

ترابی

چمانه

 

 نجفیان

 

سبحان دوست

 نجفیان

پیروزیان

حسنی

 عالمگیر

نورعلیی

جمال زاده

چمانه

 نسیم دانایی

 قادری

 فولادی

کشوری

اسماعیل پور

رمضانی

سبحان دوست

 

سبحان دوست

نادی

 

ترابی

عالم گیر

حیدری

 

 

 

کشوری

 

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

کشوری

حیدری

 آقادایی

راسخی

مبارکی

جلالی

 

 نادی

کشوری

 

حیدری

آقادایی

ترابی

 

 

 اسکندری

جلالی

رمضانی

حیدری

کشوری

 نظم در مدرسه و بهداشت

 حیدری

 فولادی

کشوری

سید نور

 راسخی

رمضانی

مشهدی

ترابی

 مبارکی

حیدری

اسدی نیا

کشوری

 

 کشوری

آقادایی

نادی

حیدری

 فولادی

 

 تلاش و پشتکار

 مبارکی

جلالی

قادری

 

 اسکندری

اسماعیلی

سبحان دوست

 نجفیان

پیروزیان

حسنی

 عالمگیر

نورعلیی

جمال زاده

چمانه

 نسیم دانایی

 حیدری

 فولادی

کشوری

سبحان دوست

نادی

معماری

ترابی

جلالی

راسخی

کشوری

نادی

حیدری

 

 حیدری

 فولادی

 

کشوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم