چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

فروردین ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 

 

 

 

 نازنین زینب فراهانی

مهکامه صفخانی

مهسا شمس الدینی

 نظم در مدرسه و بهداشت

 

 

 

 

 

 

سپینود تاجیک 

 ضحا پارسا

یاس کرمی

آتنا ضیغمی 

وانیا کلیایی

 تلاش و پشتکار

 

 

 سما میرعرب

 سحر تیموری

 یکتا عالی پور

 عسل میرهاشمی

 نسیم دانایی


 

 

مانا خدادادی

دیبا اسماعیلی

الینا طلیس چی

الیانا عرب

 

 

بهمن ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

حوا ملکی

 

آتنا ضیغمی

 

 دیبا اسماعیلی

نازنین زینب فراهانی

 نظم در مدرسه و بهداشت

ضحا پارسا

 

 

 

 یاس کرمی

الیانا طلیس چی

سپینود تاجیک 

 

 

 شیوا ملکی

مهکامه صفخانی

 تلاش و پشتکار

 سحر تیموری

عسل میرهاشمی

 مهسا شمس الدینی

 

 سحر تیموری

 

 نسیم دانایی

الیانا عرب

 

یکتا عالی پور

مانا خدادادی

فاطمه عربلو

 

 

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

یکتا عالی پور

 

 مهسا شمس الدینی

ستایش بیاتی

 

 سحر تیموری

نازنین زینب فراهانی

 نظم در مدرسه و بهداشت

عسل میرهاشمی

 

 

 فاطمه عربلو

 شیوا ملکی

 

 

فائزه لاله سنگی

 تلاش و پشتکار

 آتنا ضیغمی

وانیا کلیایی

یاس کرمی

 مانا خدادادی

 

 مهکامه صفخانی

دیبا اسماعیلی

 نسیم دانایی

الینا طلیس چی

سمیرا میرعرب

 

 سپینود تاجیک

ضحا پارسا

حوا ملکی

 الیانا عرب

 

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

عسل هاشمی

 

 ستایش بیاتی

سحر تیموری

 سما میرعرب

 زینب فراهانی

 وانیا کلیایی

 نظم در مدرسه و بهداشت

 سپینود تاجیک

 

 ضحا پارسا

یکتا عالی پور

 فاطمه عربلو

 سپینود تاجیک

یاس کرمی

 مهکامه صفخانی

طناز متولی

 تلاش و پشتکار

یکتا عالی پور

 

 فائزه لاله سنگی

 ستایش بیاتی

دیبا اسماعیلی

 آتنا ضیغمی

 نسیم دانایی

الینا طلیس چی

 

 مهسا شمس الدینی

 مانا خدادی

الیانا عرب

 الیانا عرب

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

حوا ملکی

الینا طلیس چی

ستایش بیاتی

 

 ضحا پارسا

مانا خدادادی

 الینا طلیس چی

عسل میرهاشمی

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 الیانا عرب

مهکامه صفخانی

 

 یکتا عالی پور

مهسا شمس الدینی

 آتنا ضیغمی

شیوا ملکی

 

 تلاش و پشتکار

دیبا اسماعیلی

مانا خدادی

 

 سما میرعرب

مهکامه صفخانی

 وانیا کلیایی

ضحا پارسا

 

 نسیم دانایی

فاطمه عربلو

زینب فراهانی

 

 دیبا اسماعیلی

یاس کرمی

 یاس کرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم